Thai English
รหัสกิจกรรม 649903013
ชื่อกิจกรรม / โครงการ ปันรัก (ษ์) ให้โลกนี้ 2 ผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 8 กันยายน 2564
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 0.67 หน่วย
สังกัด งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ชมรม / สโมสร ชมรมปันรัก
ด้าน 3. การเสริมสร้างจิตอาสา และจิตสาธารณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 16 ก.ย. 2564 11:39 - 16 ก.ย. 2564 11:39
จำนวนเป้าหมาย 219 คน
วันที่จัดกิจกรรม 08 ก.ย. 2564 19:00 - 08 ก.ย. 2564 21:00
สถานที่จัด  

อบรมนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom

ผู้รับผิดชอบโครงการ ชมรมปันรัก
ที่ปรึกษาโครงการ เภสัชกรอิสรา โสภัย
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2021 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002