Thai English
รหัสกิจกรรม 642101013
ชื่อกิจกรรม / โครงการ การอบรม Money Management
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.00 หน่วย
สังกัด คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 22 ก.ย. 2564 14:23 - 22 ก.ย. 2564 14:23
จำนวนเป้าหมาย 150 คน
วันที่จัดกิจกรรม 21 ต.ค. 2564 16:30 - 21 ต.ค. 2564 19:30
สถานที่จัด  

อบรมออนไลน์

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอิทธิวัฒน์ จันชัยชิต
ที่ปรึกษาโครงการ อ.นริสรา พาลุสุข
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  

การอบรม Money Management
วิทยากรโดย อ.ดร.พงษ์สุทธิ พื้นแสน

การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2021 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002