Thai English
รหัสกิจกรรม 641203009
ชื่อกิจกรรม / โครงการ จิตอาสา สำนักหอสมุด เดือนตุลาคม 2564 (1)
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 3.00 หน่วย
สังกัด สำนักหอสมุด
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 3. การเสริมสร้างจิตอาสา และจิตสาธารณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 01 ต.ค. 2564 09:30 - 15 ต.ค. 2564 20:30
จำนวนเป้าหมาย 100 คน
วันที่จัดกิจกรรม 01 ต.ค. 2564 09:30 - 15 ต.ค. 2564 20:30
สถานที่จัด  

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางฐิติรัชทน์ ปักกะทานัง นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
ที่ปรึกษาโครงการ นางเยาวภา จันศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการ
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2021 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002