Thai English
รหัสกิจกรรม 642101015
ชื่อกิจกรรม / โครงการ KKBS ประชาสัมพันธ์ ความรู้และข้อมูลการศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.00 หน่วย
สังกัด คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 30 ต.ค. 2564 11:00 - 30 ต.ค. 2564 13:00
จำนวนเป้าหมาย 22 คน
วันที่จัดกิจกรรม 30 ต.ค. 2564 11:00 - 06 พ.ย. 2564 11:00
สถานที่จัด  

ห้องปฏิบัติการStudio KKBS ชั้น 4 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข.

ผู้รับผิดชอบโครงการ ผศ.ดร.ทองรวี ศิลาน้อย
ที่ปรึกษาโครงการ ผศ.ดร.ทองรวี ศิลาน้อย
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  

ติดต่อสอบถามเรืองหน่วยกิจกรรมได้ที่ ผศ.ดร. ทองรวี  ศิลาน้อย อาจารย์ประจำวิชาเอกการจัดการธุรกิจบริการและการจัดงาน

การเปิดรับ 21 : คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ชั้นปี ทุกชั้นปี (30 คน)
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2021 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002