Thai English
รหัสกิจกรรม 642101###
ชื่อกิจกรรม / โครงการ KKBS ถ่ายภาพเพื่อผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 4.00 หน่วย
สังกัด คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 05 ต.ค. 2564 07:00 - 12 ต.ค. 2564 07:00
จำนวนเป้าหมาย 20 คน
วันที่จัดกิจกรรม 05 ต.ค. 2564 08:00 - 12 ต.ค. 2564 16:00
สถานที่จัด  

ณ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ คุณวรัญญู ดอนเหนือ
ที่ปรึกษาโครงการ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและภาพลักษณ์องค์กร
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  

ติดต่อสอบถามเรื่องหน่วยกิจกรรมได้ที่

คุณวรัญญู ดอนเหนือ  

หัวหน้าภารกิจด้านวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

Tel. : 48025

 

การเปิดรับ 21 : คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ชั้นปี ทุกชั้นปี (20 คน)
สถานะโครงการ 0

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2021 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002