Thai English
รหัสกิจกรรม 643200001
ชื่อกิจกรรม / โครงการ สำรวจความต้องการในการจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 1
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.00 หน่วย
สังกัด คณะเศรษฐศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 14 ต.ค. 2564 10:17 - 14 ต.ค. 2564 10:17
จำนวนเป้าหมาย 164 คน
วันที่จัดกิจกรรม 15 ต.ค. 2564 16:00 - 15 ต.ค. 2564 19:00
สถานที่จัด  
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2021 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002