Thai English
รหัสกิจกรรม 641201003
ชื่อกิจกรรม / โครงการ อบรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพ สำนักหอสมุด เดือนพฤศจิกายน(2)
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 3.00 หน่วย
สังกัด สำนักหอสมุด
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 16 พ.ย. 2564 09:00 - 30 พ.ย. 2564 20:00
จำนวนเป้าหมาย 100 คน
วันที่จัดกิจกรรม 16 พ.ย. 2564 09:00 - 16 พ.ย. 2564 20:00
สถานที่จัด  

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางฐิติรัชทน์ ปักกะทานัง นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
ที่ปรึกษาโครงการ นางเยาวภา จันศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการ
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2021 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002