Thai English
รหัสกิจกรรม 642101017
ชื่อกิจกรรม / โครงการ KKBS Intelligent Student Camp 2021
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 16.00 หน่วย
สังกัด คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 06 พ.ย. 2564 09:00 - 21 พ.ย. 2564 09:00
จำนวนเป้าหมาย 400 คน
วันที่จัดกิจกรรม 06 พ.ย. 2564 09:00 - 21 พ.ย. 2564 17:00
สถานที่จัด  

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวธัญญาลักษณ์ ลิ้มทองกุล
ที่ปรึกษาโครงการ หัวหน้างานพัฒนาวิชาการและนักศึกษา KKBS
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  

ติดต่อสอบถามเรื่องน่วยกิจกรรมได้ที่

นางสาวธัญญลักษณ์ ลิ้มทองกุล

นักจัดการงานทั่วไป

ภารกิจด้านบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี

043-202401 ต่อ 48012

การเปิดรับ 21 : คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ชั้นปี ทุกชั้นปี (400 คน)
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2021 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002