Thai English
รหัสกิจกรรม 642103002
ชื่อกิจกรรม / โครงการ KKBS บริจาคโลหิตคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ภาคต้นปีการศึกษา2564
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.00 หน่วย
สังกัด คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 3. การเสริมสร้างจิตอาสา และจิตสาธารณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 01 พ.ย. 2564 07:00 - 30 พ.ย. 2564 16:00
จำนวนเป้าหมาย 200 คน
วันที่จัดกิจกรรม 01 พ.ย. 2564 07:00 - 30 พ.ย. 2564 17:00
สถานที่จัด  

คลังเลือกกลาง โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ สโมสรนักศึกษาและภารกิจด้านพัฒนานักศึกษาKKBS
ที่ปรึกษาโครงการ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและภาพลักษณ์องค์กร
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  

ติดต่อสอบถามเรื่องหน่วยกิจกรรมได้ที่สโมสรนักศึกษา หรือ ภารกจิด้านพัฒนานักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข.

การเปิดรับ 21 : คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ชั้นปี ทุกชั้นปี (200 คน)
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2021 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002