Thai English
รหัสกิจกรรม 649901027
ชื่อกิจกรรม / โครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษาทุนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 0.67 หน่วย
สังกัด บริการและสวัสดิการ กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์กองกิจฯ
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 10 พ.ย. 2564 13:57 - 10 พ.ย. 2564 13:57
จำนวนเป้าหมาย 677 คน
วันที่จัดกิจกรรม 03 พ.ย. 2564 13:30 - 03 พ.ย. 2564 15:30
สถานที่จัด  

ประชุมนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ในโปรแกรม zoom meeting

ผู้รับผิดชอบโครงการ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ที่ปรึกษาโครงการ นางนิตยา พลศักดิ์
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2021 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002