Thai English
รหัสกิจกรรม 640905002
ชื่อกิจกรรม / โครงการ ลอยกระทงประจำปี 2564
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 3.00 หน่วย
สังกัด คณะเทคนิคการแพทย์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 5. การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
วันที่เปิดรับสมัคร 17 พ.ย. 2564 11:01 - 17 พ.ย. 2564 11:01
จำนวนเป้าหมาย 50 คน
วันที่จัดกิจกรรม 19 พ.ย. 2564 09:00 - 19 พ.ย. 2564 20:00
สถานที่จัด  

บึงสีฐานมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายธีรยุทธ คะหาญ
ที่ปรึกษาโครงการ นายมนัส จันทหาร
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2021 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002