Thai English
รหัสกิจกรรม 649903020
ชื่อกิจกรรม / โครงการ ปันรัก (ษ์) ให้โลกนี้2 ผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 0.67 หน่วย
สังกัด งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ชมรม / สโมสร ชมรมปันรัก
ด้าน 3. การเสริมสร้างจิตอาสา และจิตสาธารณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 17 พ.ย. 2564 11:35 - 17 พ.ย. 2564 11:35
จำนวนเป้าหมาย 120 คน
วันที่จัดกิจกรรม 04 พ.ย. 2564 19:00 - 04 พ.ย. 2564 21:00
สถานที่จัด  

อบรมนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม zoom

ผู้รับผิดชอบโครงการ ชมรมปันรัก
ที่ปรึกษาโครงการ เภสัชกรหญิงอิสรา โสภัย
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2021 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002