Thai English
รหัสกิจกรรม 649904028
ชื่อกิจกรรม / โครงการ พัฒนาศักยภาพทางด้านกาย ใจ และจิตวิญญาณ ผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.09 หน่วย
สังกัด งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ชมรม / สโมสร ชมรมปันรัก
ด้าน 4. การสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม
วันที่เปิดรับสมัคร 17 พ.ย. 2564 11:43 - 17 พ.ย. 2564 11:43
จำนวนเป้าหมาย 120 คน
วันที่จัดกิจกรรม 14 พ.ย. 2564 09:00 - 14 พ.ย. 2564 12:30
สถานที่จัด  

อบรมนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม zoom

ผู้รับผิดชอบโครงการ ชมรมปันรัก
ที่ปรึกษาโครงการ เภสัชกรหญิงอิสรา โสภัย
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2021 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002