Thai English
code 621203016
project/event Volunteer at Academic Resources Center, KKU
Acadyear 2562 Semester 2 Credit 3.00
Owner Org. Academic Resources Center?
CLUB: N/A
Type 3.
Apply Date 16.Feb.20 09:00 - 29.Feb.20 19:00
Start Date 16.Feb.20 09:00 - 29.Feb.20 20:00
Place  

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Staff นางกันยกร นามบุตรดี จ.บริหารงานทั่วไป
ADVISOR นางจรูญลักษณ์ นารี ผช.ผอ.ฝ่ายบริหาร
Description  

จิตอาสาช่วยงานห้องสมุด

Volunteer at Academic Resources Center, KKU

 

งานจิตอาสาสำนักหอสมุด ทำหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานในหอสมุดกลาง และห้องสมุดคณะ ได้แก่ งานตรวจชั้น-จัดเรียงแผ่นซีดีให้ถูกต้องตามหมวดหมู่ การเก็บหนังสือขึ้นชั้นหนังสือ (ตรวจชั้น-จัดเรียงหนังสือให้ถูกต้องตามหมวดหมู่) เก็บหนังสือตามจุดบริการ Counter Services เก็บหนังสือตามชั้นพักหนังสือแต่ละชั้น และนำมาตั้งสัญญาณ-แยกหมวดหมู่ก่อนกระจายไปเก็บตามชั้น  ชั้น 1-6 อาคาร 2 และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุด เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกระดับชั้น  ทั้งนี้นักศึกษาที่เข้าร่วมจะได้หน่วยกิจกรรม 2 หน่วย ทุกวันทำการ ตั้งแต่วันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลา 09.00-20.00 น. หรือตามเวลาปฏิบัติงานจริง (1 ชม. = 0.33 หน่วย 2 ชม. = 0.67 หน่วย 3 ชม. = 1 หน่วย) สนใจสามารถติดต่อลงชื่อปฏิบัติงาน ได้ที่ชั้น 2-3-4-5-6 อาคาร 2 สำนักหอสมุด หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณกันยกร นามบุตรดี โทรศัพท์ 42648, 

083-1429784

*** สำหรับนักศึกษาวิทยาเขตหนองคาย สามารถทำกิจกรรมนี้ได้ที่ห้องสมุดช่อ วายุภักตร์

 

ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาจิตอาสาช่วยงานห้องสมุด

1.      กิจกรรมจิตอาสาช่วยงานห้องสมุด เปิดรับสมัครทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-20.00 น.

2.      ลงชื่อทำงานได้ที่ชั้น 3-6   

3.      ไม่รับลงชื่อเวลา 12.00-13.00 น. เว้นแต่มีเจ้าหน้าที่อยู่เท่านั้น

4.      ถ้าไม่พักเที่ยง (12.00-13.00 น.) ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลทุกครั้ง

5.      ไม่รับลงชื่อล่วงหน้า ทำวันไหนให้ลงชื่อในวันนั้น และไม่ลงชื่อกลับ(ไว้)ก่อนจะสิ้นสุดการทำงาน (ทำงานเสร็จตอนไหน ลงชื่อกลับตอนนั้น)

6.      ในแต่ละวันให้ลงชื่อครั้งเดียว ไม่ลงซ้ำ เช่น

-          ถ้าทำกิจกรรมทั้งวัน พักเที่ยง 1 ชั่วโมง ไม่ต้องลงชื่อออก บ่ายทำต่อได้เลย

-          ถ้าทำกิจกรรมช่วงเช้าแล้ว บ่ายจะไม่ทำต่อ แต่เกิดเปลี่ยนใจอยากทำบ่ายต่อ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ก่อน     ไม่ต้องลงชื่อซ้ำ

7.      มีความซื่อสัตย์ในเรื่องการลงเวลา ลงตามเวลาที่มาจริง (เจ้าหน้าที่จะยืดหยุ่นให้ตามความเหมาะสม และความยากง่ายของงานที่ทำ)

8.      เศษของนาทีไม่สามารถนำมานับเป็นหน่วยกิจกรรมได้ (ให้หน่วยกิจกรรมเฉพาะงานที่ทำเต็มชั่วโมงเท่านั้น)

9.      การบันทึกหน่วยกิจกรรมสามารถตรวจสอบหน่วยกิจกรรมของตนเอง ภายใน 15 วัน หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมในช่วงนั้น ๆ ไม่เกินวันที่ 15 ของเดือนถัดไป นักศึกษาต้องตรวจสอบหน่วยกิจกรรมที่ได้ ถ้าไม่ครบให้รีบแจ้งทันที หากพ้นกำหนด จะไม่สามารถบันทึกหน่วยกิจกรรมได้และจะถือว่านักศึกษายอมรับผลตามนั้น

 

Apply Mode free for all.
Status 10

Web Statistic ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2021 Khon Kaen University Thailand.