Thai English
code 621203019
project/event Volunteer at Academic Resources Center, KKU
Acadyear 2562 Semester 2 Credit 3.33
Owner Org. Academic Resources Center?
CLUB: N/A
Type 3.
Apply Date 01.Apr.20 09:00 - 15.Apr.20 16:00
Start Date 01.Apr.20 09:00 - 15.Apr.20 16:00
Place  

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Staff นางกันยกร นามบุตรดี
ADVISOR นางจรูญลักษณ์ นารี ผช.ผอ.ฝ่ายบริหาร
Description  

จิตอาสาช่วยงานห้องสมุด

Volunteer at Academic Resources Center, KKU

 งานจิตอาสาสำนักหอสมุด ทำหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานในหอสมุดกลาง และห้องสมุดคณะ ได้แก่ งานตรวจชั้น-จัดเรียงแผ่นซีดีให้ถูกต้องตามหมวดหมู่ การเก็บหนังสือขึ้นชั้นหนังสือ (ตรวจชั้น-จัดเรียงหนังสือให้ถูกต้องตามหมวดหมู่) เก็บหนังสือตามจุดบริการ Counter Services เก็บหนังสือตามชั้นพักหนังสือแต่ละชั้น และนำมาตั้งสัญญาณ-แยกหมวดหมู่ก่อนกระจายไปเก็บตามชั้น  ชั้น 1-6 อาคาร 2 และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุด เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกระดับชั้น  ทั้งนี้นักศึกษาที่เข้าร่วมจะได้หน่วยกิจกรรม 2 หน่วย ทุกวันทำการ ตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 9.00-16.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-20.00 น. หรือตามเวลาปฏิบัติงานจริง (1 ชม. = 0.33 หน่วย 2 ชม. = 0.67 หน่วย 3 ชม. = 1 หน่วย) สนใจสามารถติดต่อลงชื่อปฏิบัติงาน ในเวลาราชการติดต่อที่ชั้น 3-4-5-6 อาคาร 2 วันเสาร์-อาทิตย์ ติดต่อที่เคาน์เตอร์บรรณารักษ์ ชั้น 2 อาคารศูนย์สารสนเทศ สำนักหอสมุด หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณกันยกร       นามบุตรดี โทรศัพท์ 42648,  083-1429784

*** สำหรับนักศึกษาวิทยาเขตหนองคาย สามารถทำกิจกรรมนี้ได้ที่ห้องสมุดช่อ วายุภักตร์

 

ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาจิตอาสาช่วยงานห้องสมุด

1.      กิจกรรมจิตอาสาช่วยงานห้องสมุด เปิดรับสมัครทุกวันดังนี้ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 9.00-16.00 น. ติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำห้อง ชั้น 3-6 อาคาร 2  และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-20.00 น. ติดต่อบรรณารักษ์เวรที่เคาน์เตอร์บรรณารักษ์เวร ชั้น 2 อาคารศูนย์สารสนเทศ

2.      การสมัครเข้าทำงานจิตอาสา สามารถสมัครเข้าทางหน้า website สำนักหอสมุด สำหรับนักศึกษาจิตอาสาสำนักหอสมุด

3.      ถ้าไม่พักเที่ยง (12.00-13.00 น.) ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลทุกครั้ง

4.      มีความซื่อสัตย์ในเรื่องการลงเวลา ลงตามเวลาที่มาจริง (เจ้าหน้าที่จะยืดหยุ่นให้ตามความเหมาะสม และความยากง่ายของงานที่ทำ)

5.      เศษของนาทีไม่สามารถนำมานับเป็นหน่วยกิจกรรมได้ (ให้หน่วยกิจกรรมเฉพาะงานที่ทำเต็มชั่วโมงเท่านั้น)

6.      การบันทึกหน่วยกิจกรรมสามารถตรวจสอบหน่วยกิจกรรมของตนเอง ภายใน 3 วัน หลังเสร็จสิ้นกิจกรรม ถ้าไม่ครบให้รีบแจ้งทันที หากพ้นกำหนด จะไม่สามารถบันทึกหน่วยกิจกรรมได้และจะถือว่านักศึกษายอมรับผลตามนั้น

 

Apply Mode free for all.
Status 10

Web Statistic ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2021 Khon Kaen University Thailand.