Thai English

พิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 5 ธันวามหาราช ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 5 ธันวาคม 2555

Effect:


สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2021 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002