Thai English

โครงการค่ายเรียนรู้และเผยแพร่โครงการพระราชดำริ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร

Effect:


สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2022 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002