Thai English

การลงนามข้อตกลงความร่วมมือการใช้ระบบฐานข้อมูลนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 15 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมสารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Effect:


สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2021 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002