Thai English
ภาพกิจกรรม
  วันบันทึก
ค่ายร่วมอาสาพัฒนาชนบทมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2413 ม.ค. 2559 10:56
ค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม ใต้ อีสาน สานสัมพันธ์มิตรภาพ ปี 255813 พ.ค. 2558 15:40
โครงการค่ายอาเซียน ปี 255707 ม.ค. 2558 15:33
ค่ายเรียนรู้และเผยแพร่โครงการพระราชดำริ 2557 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน จังหวัดสกลนคร30 ก.ย. 2557 15:42
ค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้นักศึกษานานาชาติและนักศึกษาไทย29 ส.ค. 2557 16:08
สัมมนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 255701 พ.ค. 2557 10:23
กิจกรรม\\\"บำเพ็ญประโยชน์ รอบรั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่น\\\" ณ โรงเรียนบ้านโนนม่วง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น วันพุธที่ 29 มกราคม 255711 มี.ค. 2557 11:28
วันนักกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 255611 ก.พ. 2557 09:55
พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น04 ธ.ค. 2556 09:40
ค่ายร่วมอาสาพัฒนาชนบทมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 22 วันที่ 9-14 ตุลาคม 2556 ณ โรงเรียนบ้านซำจานเนินทอง ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น16 ต.ค. 2556 11:43
นิทรรศการ (Show and Share) รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีการศึกษา 2556 (9 กันยายน 2556)09 ต.ค. 2556 15:44
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบัน 15 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น16 ส.ค. 2556 17:22
การลงนามข้อตกลงความร่วมมือการใช้ระบบฐานข้อมูลนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 15 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมสารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น16 ส.ค. 2556 17:17
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบัน ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ ณ ห้องประชุมศรีกาลพฤกษ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น17 ก.ค. 2556 16:08
โครงการค่ายเรียนรู้และเผยแพร่โครงการพระราชดำริ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร06 มิ.ย. 2556 09:51
โครงการค่ายเรียนรู้และเผยแพร่โครงการพระราชดำริ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร05 มิ.ย. 2556 16:26
รณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุจราจรวันสงกรานต์ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น วันที่ 10 เมษายน 255617 เม.ย. 2556 14:52
พิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 5 ธันวามหาราช ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 5 ธันวาคม 255519 ธ.ค. 2555 14:15
มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมใจสวมหมวกนิรภัย เทิดไท้องค์ราชัน ในวันพุธที่ 5 ธันวาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น14 ธ.ค. 2555 13:44
ประชุมเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานกิจกรรมนักศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 27-28 กรกฎาคม 255504 ธ.ค. 2555 16:00
ปันน้ำใจสู่น้องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนม่วง วันที่ 18-19 และ 25-26 , 29 สิงหาคม 255504 ธ.ค. 2555 15:31
ค่ายเตรียมนักศึกษาใหม่สู่ รั้วมหาวิทยาลัย เรียนรู้อย่างมีความสุข ปีการศึกษา 255531 พ.ค. 2555 10:33
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี 255530 พ.ค. 2555 13:06
แนวคิด ชีวิต สู่ความสำเร็จ 5404 พ.ค. 2555 15:56
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เติมหัวใจให้สังคม04 พ.ค. 2555 15:53
เรียนรู้ไอที ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์04 พ.ค. 2555 15:51
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 255404 พ.ค. 2555 15:48

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2023 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002