Thai English
  การประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2563
  ประกาศเมื่อ 01 ธ.ค. 2563 10:37
ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดกิจกรรมประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรตินักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มีผลงานและความสามารถดีเด่นในแต่ละด้านและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักศึกษาทั่วไป โดยดำเนินการรับสมัครในระหว่างวันที่วันที่ 3-25 กันยายน 2563 และสัมภษณ์เพื่อประเมินคัดเลือกในวันที่ 19 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม 1 อาคารองค์กรกิจกรรมนักศึกษามหาวิยาลัยขอ...
  ค่ายร่วมอาสาพัฒนาค่ายร่วมอาสาพัฒนาชนบทมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 29
  ประกาศเมื่อ 01 ธ.ค. 2563 10:30
รองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วยนางปภาภร ดลประสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดค่ายร่วมอาสาพัฒนาค่ายร่วมอาสาพัฒนาชนบทมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 29 ณ วัดป่าสุทธิญาณมงคล สาขาวัดป่าดาราภิรมย์พระอารามหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน  โดยได้รับเกียรติจากนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้ว...
  การขอเทียบหน่วยกิจกรรมออนไลน์ ด้านที่ 4 และด้านที่ 5 จากการรับชมสื่อวีดิทัศน์
  ประกาศเมื่อ 01 ธ.ค. 2563 10:13
การขอเทียบหน่วยกิจกรรมออนไลน์ ด้านที่ 4 และด้านที่ 5 จากการรับชมสื่อวีดิทัศน์ ที่ https://kku.world/vdoact...
 
- นักศึกษารหัส 59 ที่มีคะแนนหน่วยกิจกรรมสะสมสูงสุดรับโล่เชิดชูเกียรติในวันไหว้ครู มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2562
- นักศึกษารหัส 56 ที่มีคะแนนหน่วยกิจกรรมสะสมสูงสุดรับโล่เชิดชูเกียรติในวันไหว้ครู มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2561
- นักศึกษารหัส 55 ที่มีคะแนนหน่วยกิจกรรมสะสมสูงสุดรับโล่เชิดชูเกียรติในวันไหว้ครู มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2560
- นักศึกษารหัส 54 ที่มีคะแนนหน่วยกิจกรรมสะสมสูงสุดรับกิตติบัตรในวันไหว้ครู มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2559
 

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2021 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002