Thai English
  กิจกรรมจิตอาสาส่งต่อคุณค่าเพื่อพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ประกาศเมื่อ 11 ต.ค. 2564 15:14
 กิจกรรมจิตอาสาส่งต่อคุณค่าเพื่อพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น         ฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดทำรายงานสรุปการดำเนินงานในส่วนของ OKR11: จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการที่มุ่งเน้นการสร้างจิตสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2564 ดำเนินการรวบรวมข้อมูลในระหว่างเดือนตุลาคม 2563-กันยายน 2564 โดยมีโครงการกิจกรรรมจากส่วนงานและหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวนทั้งสิ้น 139 โครงการ มีนักศึกษาเข้าร่วมก...
 
- นักศึกษารหัส 59 ที่มีคะแนนหน่วยกิจกรรมสะสมสูงสุดรับโล่เชิดชูเกียรติในวันไหว้ครู มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2562
- นักศึกษารหัส 56 ที่มีคะแนนหน่วยกิจกรรมสะสมสูงสุดรับโล่เชิดชูเกียรติในวันไหว้ครู มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2561
- นักศึกษารหัส 55 ที่มีคะแนนหน่วยกิจกรรมสะสมสูงสุดรับโล่เชิดชูเกียรติในวันไหว้ครู มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2560
- นักศึกษารหัส 54 ที่มีคะแนนหน่วยกิจกรรมสะสมสูงสุดรับกิตติบัตรในวันไหว้ครู มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2559
 

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2022 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002