Thai English
  กิจกรรมจิตอาสาส่งต่อคุณค่าเพื่อพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ประกาศเมื่อ 11 ต.ค. 2564 15:14
 กิจกรรมจิตอาสาส่งต่อคุณค่าเพื่อพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น         ฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดทำรายงานสรุปการดำเนินงานในส่วนของ OKR11: จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการที่มุ่งเน้นการสร้างจิตสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2564 ดำเนินการรวบรวมข้อมูลในระหว่างเดือนตุลาคม 2563-กันยายน 2564 โดยมีโครงการกิจกรรรมจากส่วนงานและหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวนทั้งสิ้น 139 โครงการ มีนักศึกษาเข้าร่วมก...
  บทเรียนออนไลน์ Digital Learning : การเรียนรู้ในยุค New Normal
  ประกาศเมื่อ 14 พ.ค. 2564 14:44
Digital Learning : การเรียนรู้ในยุค New Normal "คอร์สที่จะช่วยเตรียมความพร้อมและเพิ่มทักษะใหม่ๆ ด้านดิจิทัล ที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิต การติดต่อสื่อสาร รวมไปถึงการศึกษาหรือแม้แต่การทำงาน เพราะสิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นความปกติของมนุษย์ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป" เนื้อหาการเรียนรู้ จำนวน 5 Episode ระยะเวลาการเรียนรู้จำนวน 3 ชั่วโมง #Ep1 การเรียนรู้แบบดิจิทัล (Digital Learning) #Ep2 การสื่อสารดิจิทัล (Communication) #Ep3 การสืบค้น วิเคราะห์ สังเค...
  การประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2563
  ประกาศเมื่อ 01 ธ.ค. 2563 10:37
ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดกิจกรรมประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรตินักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มีผลงานและความสามารถดีเด่นในแต่ละด้านและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักศึกษาทั่วไป โดยดำเนินการรับสมัครในระหว่างวันที่วันที่ 3-25 กันยายน 2563 และสัมภษณ์เพื่อประเมินคัดเลือกในวันที่ 19 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม 1 อาคารองค์กรกิจกรรมนักศึกษามหาวิยาลัยขอ...
  ค่ายร่วมอาสาพัฒนาค่ายร่วมอาสาพัฒนาชนบทมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 29
  ประกาศเมื่อ 01 ธ.ค. 2563 10:30
รองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วยนางปภาภร ดลประสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดค่ายร่วมอาสาพัฒนาค่ายร่วมอาสาพัฒนาชนบทมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 29 ณ วัดป่าสุทธิญาณมงคล สาขาวัดป่าดาราภิรมย์พระอารามหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน  โดยได้รับเกียรติจากนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้ว...
  การขอเทียบหน่วยกิจกรรมออนไลน์ ด้านที่ 4 และด้านที่ 5 จากการรับชมสื่อวีดิทัศน์
  ประกาศเมื่อ 01 ธ.ค. 2563 10:13
การขอเทียบหน่วยกิจกรรมออนไลน์ ด้านที่ 4 และด้านที่ 5 จากการรับชมสื่อวีดิทัศน์ ที่ https://kku.world/vdoact...
 
- นักศึกษารหัส 59 ที่มีคะแนนหน่วยกิจกรรมสะสมสูงสุดรับโล่เชิดชูเกียรติในวันไหว้ครู มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2562
- นักศึกษารหัส 56 ที่มีคะแนนหน่วยกิจกรรมสะสมสูงสุดรับโล่เชิดชูเกียรติในวันไหว้ครู มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2561
- นักศึกษารหัส 55 ที่มีคะแนนหน่วยกิจกรรมสะสมสูงสุดรับโล่เชิดชูเกียรติในวันไหว้ครู มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2560
- นักศึกษารหัส 54 ที่มีคะแนนหน่วยกิจกรรมสะสมสูงสุดรับกิตติบัตรในวันไหว้ครู มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2559
 

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2021 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002