Thai English
  นักศึกษาร่วมส่งต่อเมล็ดพันธุ์จิตอาสาผ่านค่ายร่วมอาสา มข.-มช. ครั้งที่ 26
  ประกาศเมื่อ 16 ม.ค. 2561 10:38
มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดค่ายร่วมอาสาพัฒนาชนบทมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 26 เมื่อวันที่ 21-24 ธันวาคม 2560 โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียม  ตำบลสำราญ  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น โดยมุ่งหวังให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงาน การประสานงาน การทำงาน และการอยู่ร่วมกันกับชุมชน ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาทั้งสองมหาวิทยาลัย และยังเป็นการสานต่อแนวคิดจิตอาสาเพื่อสรรค์สร้างพลังนักศึกษา...
  คู่มือการใช้งานระบบต่อทะเบียนชมรม
  ประกาศเมื่อ 16 ม.ค. 2560 10:09
 คู่มือการใช้งานระบบต่อทะเบียนชมรม  ...
 
- นักศึกษารหัส 56 ที่มีคะแนนหน่วยกิจกรรมสะสมสูงสุดรับโล่เชิดชูเกียรติในวันไหว้ครู มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2561
- นักศึกษารหัส 55 ที่มีคะแนนหน่วยกิจกรรมสะสมสูงสุดรับโล่เชิดชูเกียรติในวันไหว้ครู มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2560
- นักศึกษารหัส 54 ที่มีคะแนนหน่วยกิจกรรมสะสมสูงสุดรับกิตติบัตรในวันไหว้ครู มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2559
- นักศึกษารหัส 53 ที่มีคะแนนหน่วยกิจกรรมสูงสุดรับกิตติบัตรในวันนักกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2556
 

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2018 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002