Thai English
ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษาร่วมส่งต่อเมล็ดพันธุ์จิตอาสาผ่านค่ายร่วมอาสา มข.-มช. ครั้งที่ 26

16 ม.ค. 2561 10:38


มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดค่ายร่วมอาสาพัฒนาชนบทมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 26 เมื่อวันที่ 21-24 ธันวาคม 2560 โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียม  ตำบลสำราญ  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น โดยมุ่งหวังให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงาน การประสานงาน การทำงาน และการอยู่ร่วมกันกับชุมชน ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาทั้งสองมหาวิทยาลัย และยังเป็นการสานต่อแนวคิดจิตอาสาเพื่อสรรค์สร้างพลังนักศึกษารุ่นใหม่ที่จะเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศต่อไปในอนาคต

โดยในวันที่ 21 ธันวาคม 2560 มีพิธีเปิดค่ายฯ โดย รศ. เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มข. เป็นประธานกล่าวเปิดค่าย พร้อมด้วย ผศ.ดร. นรินทร์ จันทร์ศรี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มข., นางอัจฉรา ศรีพลากิจ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มช., นางปภาภร ดลประสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา มข. ได้ร่วมพบปะและให้กำลังใจแก่นักศึกษาที่ออกปฏิบัติงานค่ายร่วมอาสาในครั้งนี้

กิจกรรมในค่ายอาสาพัฒนาชนบทมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 26 ประกอบไปด้วยการปรับปรุงสนามเด็กเล่น ทาสีอาคารและสื่อการสอน BBL กิจกรรมส่งเสริมการศึกษา ซึ่งการจัดค่ายร่วมอาสาพัฒนาชนบทมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นกิจกรรมประเพณีระหว่าง 2 มหาวิทยาลัย โดยจะสลับกันเป็นเจ้าภาพทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 และมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับเกียรติในการเป็นเจ้าภาพในการจัดค่ายฯ ครั้งที่ 26 โดยในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีนักศึกษาจากทั้ง 2 มหาวิทยาลัยเข้าร่วมทั้งสิ้น 110 คน


สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2019 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002