Thai English
ข่าวประชาสัมพันธ์

การขอเทียบหน่วยกิจกรรมออนไลน์ ด้านที่ 4 และด้านที่ 5 จากการรับชมสื่อวีดิทัศน์

01 ธ.ค. 2563 10:13


การขอเทียบหน่วยกิจกรรมออนไลน์ ด้านที่ 4 และด้านที่ 5 จากการรับชมสื่อวีดิทัศน์ ที่ https://kku.world/vdoact


สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2021 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002