Thai English
ข่าวประชาสัมพันธ์

บทเรียนออนไลน์ Digital Learning : การเรียนรู้ในยุค New Normal

14 พ.ค. 2564 14:44


Digital Learning : การเรียนรู้ในยุค New Normal

"คอร์สที่จะช่วยเตรียมความพร้อมและเพิ่มทักษะใหม่ๆ ด้านดิจิทัล ที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิต การติดต่อสื่อสาร รวมไปถึงการศึกษาหรือแม้แต่การทำงาน เพราะสิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นความปกติของมนุษย์ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป"

เนื้อหาการเรียนรู้ จำนวน 5 Episode ระยะเวลาการเรียนรู้จำนวน 3 ชั่วโมง

#Ep1 การเรียนรู้แบบดิจิทัล (Digital Learning)

#Ep2 การสื่อสารดิจิทัล (Communication)

#Ep3 การสืบค้น วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลดิจิทัล (Critical thinking)

#Ep4 การสร้างสรรค์เนื้อหาดิจิทัล (Creativity)

#Ep5 การทำงานร่วมกัน (Collaboration)

-เมื่อเรียนจบได้รับใบประกาศนียบัตร (Certificate)

-นักศึกษาสามารถนำไปขอเทียบหน่วยกิจกรรมได้ ที่ https://kku.world/act2020

เรียนได้ทั้งบุคลากร อาจารย์ และนักศึกษา รวมถึงบุคคลที่สนใจภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าเรียนบทเรียนออนไลน์ได้ฟรีที่

https://x.kku.ac.th/courses/digital-learning/

 


สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2022 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002