Thai English
ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมจิตอาสาส่งต่อคุณค่าเพื่อพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

11 ต.ค. 2564 15:14


 

กิจกรรมจิตอาสาส่งต่อคุณค่าเพื่อพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

        ฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดทำรายงานสรุปการดำเนินงานในส่วนของ OKR11: จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการที่มุ่งเน้นการสร้างจิตสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2564 ดำเนินการรวบรวมข้อมูลในระหว่างเดือนตุลาคม 2563-กันยายน 2564 โดยมีโครงการกิจกรรรมจากส่วนงานและหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวนทั้งสิ้น 139 โครงการ มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งหมด 9,513 คน     (ไม่นับซ้ำ 6,517 คน) ท่านสามรถดูรายละเอียดได้ที่ลิงก์ (https://kku.world/p7j7n)

ทั้งนี้ โครงการกิจกรรมที่มุ่งเน้นการสร้างจิตสาธารณะเป็นโครงการที่มุ่งหวังให้นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีโอกาสในการสัมผัสประสบการณ์ในการทำกิจกรรมจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์ซึ่งถือเป็นการสร้างคุณค่าให้กับนักศึกษาเองในการเสริมสร้างทักษะการทำงาน ทักษะทางสังคม ทักษะความเป็นผู้นำและการประสานความร่วมมือ (Leadership and Collaboration) ทักษะการตระหนักรู้ทางสังคม (Social awareness) นอกจากนี้ยังถือเป็นการสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนหรือผู้ที่อยู่ในพื้นที่นั้น ๆ และยังสอดคล้องกับพันธกิจและนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นในด้าน Spiritual :ดำเนินการปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการปลูกฝังแนวคิดการอุทิศเพื่อชุมชนและสังคม(Mindset of Social Devotion) อันจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนและเสริมสร้างระบบนิเวศของสังคมแห่งการแบ่งปันต่อไป


สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2022 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002