Thai English
นักกิจกรรมดีเด่น

นักศึกษารหัส 55 ที่มีคะแนนหน่วยกิจกรรมสะสมสูงสุดรับโล่เชิดชูเกียรติในวันไหว้ครู มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2560

08 ธ.ค. 2560 08:47


นายวีระยุทธ แสนอาจ นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 6 รับโล่เชิดชูเกียรติ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องในวันไหว้ครู มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยนายวีระยุทธ แสนอาจ เป็นนักศึกษารหัส 55 ที่เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการสะสมสูงสุด คือ 568.3 หน่วยกิจกรรม


สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2023 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002