Thai English
นักกิจกรรมดีเด่น

นักศึกษารหัส 56 ที่มีคะแนนหน่วยกิจกรรมสะสมสูงสุดรับโล่เชิดชูเกียรติในวันไหว้ครู มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2561

07 ก.ย. 2561 11:25


นายชิติพัทธ์  คราวจันทึก  นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 6 รับโล่เชิดชูเกียรติ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องในพิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันพฤหัสบดีที่  6 กันยายน 2561 ณ ศาลาพระราชทานปริญญาบัตร (เดิม)  มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยนายชิติพัทธ์  คราวจันทึก เป็นนักศึกษารหัส 56 ที่เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการสะสมสูงสุด คือ 504.04 หน่วยกิจกรรม และยังได้รับเกียรติบัตรนักศึกษาที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสูงสุดประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.77

 


สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2023 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002