Thai English
นักกิจกรรมดีเด่น

นักศึกษารหัส 59 ที่มีคะแนนหน่วยกิจกรรมสะสมสูงสุดรับโล่เชิดชูเกียรติในวันไหว้ครู มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2562

21 ก.ค. 2563 13:31


นายสุทธิพงษ์  มีจันดี นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 รับโล่เชิดชูเกียรติ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องในพิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันพฤหัสบดีที่  15 สิงหาคม 2562 ณ ศาลาพระราชทานปริญญาบัตร (เดิม)  มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยนายสุทธิพงษ์ มีจันดี เป็นนักศึกษารหัส 59 ที่เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการสะสมสูงสุด คือ 528.29 หน่วยกิจกรรม  โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.31


สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2023 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002