Thai English
นักกิจกรรมดีเด่น

ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษารางวัลศรีกัลปพฤกษ์ รางวัลกัลปพฤกษ์และรางวัลทุนนักกิจกรรม 2554

13 พ.ค. 2555 11:00


ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษารางวัลศรีกัลปพฤกษ์ 
รางวัลกัลปพฤกษ์และรางวัลทุนนักกิจกรรม
 

 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติรางวัลศรี กัลปพฤกษ์  รางวัลกัลปพฤกษ์ และรางวัลทุนนักกิจกรรม โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย  อธิการบดี เป็นประธานในการมอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลิขิต  อมาตยคง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวรายงาน  พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา/พัฒนานักศึกษาจากทุกคณะร่วมเป็น เกียรติในพิธีมอบ  ณ  ห้องประชุมสิริคุณากร 3  อาคารสิริคุณากร โดยมีนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ดังนี้
1.     รางวัล “ศรีกัลปพฤกษ์”  ทุนการศึกษา 10,000  บาท  ได้แก่  นายประกาศิต  ดวงพาเพ็ง  คณะเกษตรศาสตร์  ชั้นปีที่ 4 โดยเข้ารับพระราชทานโล่จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2554
2.   รางวัล “กัลปพฤกษ์ด้านวิชาการ”  ทุนการศึกษา  จำนวน 5,000 บาท ได้แก่  นายวันฉัตร  ศิริสาร  คณะวิทยาศาสตร์  ชั้นปีที่ 4
3.   รางวัล “กัลปพฤกษ์ด้านทักษะในการจัดการและการทำงาน” ทุนการศึกษา  จำนวน 5,000 บาท  ได้แก่  นายวรุต  ชลิทธิกุล  คณะทันตแพทยศาสตร์  ชั้นปีที่ 5
4.   รางวัล “กัลปพฤกษ์ด้านความประพฤติ  มีคุณธรรม จริยธรรมและวินัย”  ทุนการศึกษา  จำนวน 5,000 บาท  ได้แก่  นายเจนวิทย์  พุทสีเสน  คณะแพทยศาสตร์  ชั้นปีที่ 5
5.   รางวัล “กัลปพฤกษ์ด้านศิลปวัฒนธรรมไทย” ทุนการศึกษา  จำนวน 5,000 บาท  ได้แก่  นางสาวนันทพร  ศรีสะอาด  คณะพยาบาลศาสตร์  ชั้นปีที่ 4
6.   รางวัล “กัลปพฤกษ์ด้านกีฬาและสุขภาพอนามัย” ทุนการศึกษา จำนวน 5,000 บาท ได้แก่  นางสาวจามจุรี  จงรวมกลาง  คณะสาธารณสุขศาสตร์  ชั้นปีที่ 3
7.   รางวัล  “กัลปพฤกษ์ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม” ทุนการศึกษา  จำนวน 5,000 บาท ได้แก่  นางสาวสุดารัตน์  ข่วงทิพย์  คณะพยาบาลศาสตร์  ชั้นปีที่ 4

dsc_0783.jpg

dsc_0770.jpg

dsc_0785.jpg

 dsc_0787.jpg

 dsc_0788.jpg

dsc_0789.jpg 

dsc_0790.jpg

dsc_0792.jpg 

dsc_0794.jpg

dsc_0796.jpg

dsc_0797.jpg

dsc_0799.jpg

dsc_0800.jpg

dsc_0802.jpg

dsc_0805.jpg

dsc_0806.jpg

dsc_0808.jpg

dsc_0810.jpg

 dsc_0812.jpg

 

รางวัลทุนนักกิจกรรม จำนวน 20 ทุน  ทุนละ 5,000  บาท  ได้แก่

ลำดับ
ชื่อ-สกุล
คณะ
ชั้นปี
1นายทัศน์พล จันทะดวงมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์3  
2นายอนุศาสตร์  โคตรเพชรศิลปกรรมศาสตร์4
3นางสาวอมรรัตน์ เขตสูงเนินเกษตรศาสตร์3
4นายวรุต  ชลิทธิกุลทันตแพทยศาสตร์5
5นางสาวศุภางค์  อุตโมสัตวแพทยศาสตร์4
6นางสาววัชรากรณ์ ถมจอหอนิติศาสตร์3
7นายอรรถพล ไชยมาลาเกษตรศาสตร์3
8นายชยุต  พงศ์ศรีประชาแพทยศาสตร์5
9นายอภินันท์  กินรีศึกษาศาสตร์3
10นายฉลองพล  สารทองสาธารณสุขศาสตร์4
11นายจารุ  กิติโรจน์พันธ์เภสัชศาสตร์4
12นายปรัชญ์  บุญญศาสตร์พันธุ์เทคโนโลยี4
13นายปรีชา สมอคำมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์3  
14นายภาณุพล  แสนบุญศรีวิทยาการจัดการ3
15นางสาวณัฐพร  ผ่องอรัญมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์4  
16นางสาวจินตนา สมัยกลางเทคนิคการแพทย์3
17นายวรกิจ คะลีล้วนวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น2
18นางสาวกชกร  จำเริญเกตุประทีปแพทยศาสตร์3
19นายศิริพงษ์ วาริชอลังการนิติศาสตร์4
20นายสุริยันต์   ลาภเย็นศึกษาศาสตร์4

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2023 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002