Thai English
นักกิจกรรมดีเด่น

นักศึกษารหัส 52 หน่วยกิจกรรมสูงสุดรับใบประกาศวันนักกิจกรรม ปีการศึกษา 2555

06 ก.พ. 2556 10:22


นางสาวอมรรัตน์ เขตสูงเนิน นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ชั้นปัที่ 4  ขึั้นรับเกีรยติบัตร หน่วยกิจกรรมสูงสุด จำนวน 410 หน่วยกิจกรรม งานวันนักกิจกรรม ปี 2555 โดยท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้มอบ


สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2023 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002