คณะศึกษาศาสตร์

 อาจารย์

สาขา 1. มีวุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษา สาขาภาษาอังกฤษ หรือการสอนภาษาอังกฤษ ให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ (TESOL)

รหัส: 632505866   อ้างอิงประกาศ: ( 943/2563 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 04 มิถุนายน พ.ศ.2563  ปิดรับสมัคร: 12 มิถุนายน พ.ศ.2563


 อาจารย์

สาขา มีวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ การสอนคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์

รหัส: 632505859   อ้างอิงประกาศ: ( 894/2563 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 01 มิถุนายน พ.ศ.2563  ปิดรับสมัคร: 12 มิถุนายน พ.ศ.2563


 อาจารย์

สาขา มีวุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา วิทยาศาสตร์ทั่วไป

รหัส: 632505865   อ้างอิงประกาศ: ( 942/2563 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 04 มิถุนายน พ.ศ.2563  ปิดรับสมัคร: 12 มิถุนายน พ.ศ.2563


 อาจารย์

สาขา มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

รหัส: 632005858   อ้างอิงประกาศ: ( 893/2563 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 28 พฤษภาคม พ.ศ.2563  ปิดรับสมัคร: 19 มิถุนายน พ.ศ.2563

คณะเศรษฐศาสตร์

 อาจารย์

สาขา มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ทางด้านเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

รหัส: 622005540   อ้างอิงประกาศ: ( 2273/2562 ) , ( 2621/2562 ) , ( 3120/2562 ) , ( 132/2563 ) , ( 821/2563 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 02 กันยายน พ.ศ.2562  ปิดรับสมัคร: 30 กันยายน พ.ศ.2563

คณะสาธารณสุขศาสตร์

 อาจารย์

สาขา มีวุฒิปริญญาเอก สาขาสาธารณสุขศาสตร์หรือที่เกี่ยวข้อง

รหัส: 632505806   อ้างอิงประกาศ: ( 602/2563 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 09 เมษายน พ.ศ.2563  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด

โครงการ วมว. มข. สำนักงานอธิการบดี

 อาจารย์

สาขา มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวุฒิทางวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ หรือวุฒิทางการศึกษา ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ สาขาวิชาการสอนฟิสิกส์ สาขาฟิสิกส์ศึกษา วิทยาศาสตร์ - ฟิสิกส์

รหัส: 634105841   อ้างอิงประกาศ: ( 817/2563 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 18 พฤษภาคม พ.ศ.2563  ปิดรับสมัคร: 12 มิถุนายน พ.ศ.2563

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

 อาจารย์

สาขา มีวุฒิใดวุฒิหนึ่ง ดังนี้ 1. มีวุฒิปริญญาโท ครุศาสตรบัณฑิต หรือศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาคณิตศาสตร์, การศึกษาคณิตศาสตร์,การสอนคณิตศาสตร์, คณิตศาสตรศึกษา ฯลฯ

รหัส: 632505849   อ้างอิงประกาศ: ( 881/2563 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 28 พฤษภาคม พ.ศ.2563  ปิดรับสมัคร: 29 มิถุนายน พ.ศ.2563


 อาจารย์

สาขา มีวุฒิใดวุฒิหนึ่ง ดังนี้ 1. มีวุฒิปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต หรือศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสังคมศึกษา, สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน) การสอนสังคมศึกษา (สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา) รายละเอียดตามประกาศ 883/2563 ที่แนบนี้

รหัส: 632505851   อ้างอิงประกาศ: ( 883/2563 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 28 พฤษภาคม พ.ศ.2563  ปิดรับสมัคร: 29 มิถุนายน พ.ศ.2563


 อาจารย์

สาขา มีวุฒิใดวุฒิหนึ่ง ดังนี้ 1. มีวุฒิปริญญาโท ครูศาสตรมหาบัณฑิต หรือศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์) การศึกษาวิทยาศาสนตร์ รายละเอียดตามประกาศ 882/2563 ที่แนบนี้

รหัส: 632505850   อ้างอิงประกาศ: ( 882/2563 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 28 พฤษภาคม พ.ศ.2563  ปิดรับสมัคร: 29 มิถุนายน พ.ศ.2563

 
   All site contents copyright (c) 2008 Personnel division , Office of president ,Khon Kaen University.