คณะเกษตรศาสตร์

 อาจารย์

สาขา มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า สาขาพืชสวน

รหัส: 622005632   อ้างอิงประกาศ: ( 2717/2562 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 16 ตุลาคม พ.ศ.2562  ปิดรับสมัคร: 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

คณะพยาบาลศาสตร์

 อาจารย์

สาขา มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า ทางการพยาบาลหรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ

รหัส: 622005634   อ้างอิงประกาศ: ( 2770/2562 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 24 ตุลาคม พ.ศ.2562  ปิดรับสมัคร: 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

คณะแพทยศาสตร์

 อาจารย์

สาขา มีวุฒิใดวุฒิหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 1. มีวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาระบาดวิทยา หรือจบปริญญาเอก ด้านชีวสถิติหรือระบาดวิทยา

รหัส: 622005648   อ้างอิงประกาศ: ( 2849/2562 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 30 ตุลาคม พ.ศ.2562  ปิดรับสมัคร: 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2562


 อาจารย์

สาขา มีวุฒิใดวุฒิหนึ่ง ดังนี้ 1. เป็นแพทย์ที่มีหนังสือรับรองวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาระบาดวิทยา 2. เป็นผู้จบการศึกษาปริญญาเอก โดยมีคุณสมบัติเบื้องต้น คือจบการศึกษาระดับปริญญาตรี (ตามประกาศ ที่ 2850/62 ที่แนบนี้)

รหัส: 622005647   อ้างอิงประกาศ: ( 2850/2562 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 30 ตุลาคม พ.ศ.2562  ปิดรับสมัคร: 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

คณะเภสัชศาสตร์

 อาจารย์

สาขา มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า ทางสาขาวิชาเภสัชศาสตร์หรือที่เกี่ยวข้อง

รหัส: 622005626   อ้างอิงประกาศ: ( 2722/2562 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 16 ตุลาคม พ.ศ.2562  ปิดรับสมัคร: 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย

 อาจารย์

สาขา มีวุฒิใดวุฒิหนึ่ง ดังนี้ 1. หากมีวุฒิปริญญาเอก ทางด้านวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายหรือที่เกี่ยวข้อง

รหัส: 622005633   อ้างอิงประกาศ: ( 2718/2562 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 16 ตุลาคม พ.ศ.2562  ปิดรับสมัคร: 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

คณะศึกษาศาสตร์

 อาจารย์

สาขา มีวุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษา สาขาการสอนคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์

รหัส: 622505669   อ้างอิงประกาศ: ( 2921/2562 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 06 พฤศจิกายน พ.ศ.2562  ปิดรับสมัคร: 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2562


 อาจารย์

สาขา มีวุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษา สาขาสังคมศึกษา และการสอนสังคม

รหัส: 624105667   อ้างอิงประกาศ: ( 2921/2562 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 06 พฤศจิกายน พ.ศ.2562  ปิดรับสมัคร: 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2562


 อาจารย์

สาขา มีวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท 1. มีวุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษา สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตรศึกษาและวิทยาศาสตร์ 2. มีวุฒิปริญญาโท ทางการศึกษา สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ศึกษา และวิทยาศาสตร์

รหัส: 622505668   อ้างอิงประกาศ: ( 2922/2562 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 06 พฤศจิกายน พ.ศ.2562  ปิดรับสมัคร: 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2562


 อาจารย์

สาขา มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า ทางด้านสังคมศึกษา การสอนสังคมศึกษา หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องด้านสังคมศาสตร์ (รายละเอียดตามประกาศ 2856/62 ที่แนบนี้)

รหัส: 622005643   อ้างอิงประกาศ: ( 2856/2562 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 30 ตุลาคม พ.ศ.2562  ปิดรับสมัคร: 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

คณะเศรษฐศาสตร์

 อาจารย์

สาขา มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ทางด้านเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

รหัส: 622005540   อ้างอิงประกาศ: ( 2273/2562 ) , ( 2621/2562 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 02 กันยายน พ.ศ.2562  ปิดรับสมัคร: 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 อาจารย์

สาขา มีวุฒิใดวุฒิหนึ่ง 1. หากมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า ทางสาขาวิชาทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ สหวิทยาการวิจัยเพื่อการออกแบบ (รายละเอียดตามประกาศ 2274/62) ที่แนบนี้

รหัส: 622005539   อ้างอิงประกาศ: ( 2274/2562 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 02 กันยายน พ.ศ.2562  ปิดรับสมัคร: 02 ธันวาคม พ.ศ.2562


 อาจารย์

สาขา มีวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาทางด้านสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมไทย ทฤษฏีการออกแบบสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม เคหะการ การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน การจัดการ( รายละเอียดตามประกาศ 1317/62)

รหัส: 622005404   อ้างอิงประกาศ: ( 1317/2562 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 23 พฤษภาคม พ.ศ.2562  ปิดรับสมัคร: 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

 อาจารย์

สาขา 1. หากมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า ทางด้านนิติศาสตร์ 2. หากมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า ทางด้านนิติศาสตร์ 3. มีวุฒิปริญญาตรี ฌกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) หรือเทียบเท่า ทางด้านนิติศาสตร์

รหัส: 624105466   อ้างอิงประกาศ: ( 1756/2562 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 03 กรกฎาคม พ.ศ.2562  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด

คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ

 อาจารย์

สาขา มีวุฒิปริญญาเอก ทางด้านมนุษยวิทยาและสังคมวิทยา หรือรัฐประศาสนศาสตร์

รหัส: 622005670   อ้างอิงประกาศ: ( 2931/2562 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 06 พฤศจิกายน พ.ศ.2562  ปิดรับสมัคร: 06 ธันวาคม พ.ศ.2562

 
   All site contents copyright (c) 2008 Personnel division , Office of president ,Khon Kaen University.