กองบริหารงานวิจัย สำนักงานอธิการบดี

 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ

รหัส: 624105624   อ้างอิงประกาศ: ( 2699/2562 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 11 ตุลาคม พ.ศ.2562  ปิดรับสมัคร: 04 พฤศจิกายน พ.ศ.2562


 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา

รหัส: 624105623   อ้างอิงประกาศ: ( 2698/2562 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 11 ตุลาคม พ.ศ.2562  ปิดรับสมัคร: 04 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

คณะทันตแพทยศาสตร์

 พนักงานเภสัชกรรม

มีวุฒิประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ

รหัส: 624105627   อ้างอิงประกาศ: ( 2719/2562 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 17 ตุลาคม พ.ศ.2562  ปิดรับสมัคร: 29 ตุลาคม พ.ศ.2562


 พยาบาล

มีวุฒิปริญญาตรี ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือสาขาการพยาบาล และการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

รหัส: 624105629   อ้างอิงประกาศ: ( 2721/2562 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 17 ตุลาคม พ.ศ.2562  ปิดรับสมัคร: 30 ตุลาคม พ.ศ.2562


 นักกายภาพบำบัด

มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางกายภาพบำบัด

รหัส: 624105628   อ้างอิงประกาศ: ( 2720/2562 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 17 ตุลาคม พ.ศ.2562  ปิดรับสมัคร: 30 ตุลาคม พ.ศ.2562

คณะแพทยศาสตร์

 นักรังสีการแพทย์

1. มีวุฒิปริญญาตรี ทางรังสีเทคนิค 2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

รหัส: 622505608   อ้างอิงประกาศ: ( 2679/2562 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 10 ตุลาคม พ.ศ.2562  ปิดรับสมัคร: 01 พฤศจิกายน พ.ศ.2562


 เภสัชกร

1. มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกำว่านี้ ทางเภสัชศาสตรบัณฑิต 2. มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

รหัส: 622505597   อ้างอิงประกาศ: ( 2590/2562 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 01 ตุลาคม พ.ศ.2562  ปิดรับสมัคร: 31 ตุลาคม พ.ศ.2562


 คนครัว

มีวุฒิชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 3) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

รหัส: 624105612   อ้างอิงประกาศ: ( 2675/2562 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 10 ตุลาคม พ.ศ.2562  ปิดรับสมัคร: 31 ตุลาคม พ.ศ.2562


 พนักงานประจำห้อง

มีวุฒิชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

รหัส: 624105610   อ้างอิงประกาศ: ( 2677/2562 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 10 ตุลาคม พ.ศ.2562  ปิดรับสมัคร: 31 ตุลาคม พ.ศ.2562


 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

มีวุฒิปริญญาตรี ทางบริหารธุรกิจ

รหัส: 622505621   อ้างอิงประกาศ: ( 2696/2562 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 11 ตุลาคม พ.ศ.2562  ปิดรับสมัคร: 04 พฤศจิกายน พ.ศ.2562


 นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก หรือใบรับรอง หรือเกียรติบัตรจากสมาคมแพทย์โรคหัวใจและทรวงอก

รหัส: 614100290   อ้างอิงประกาศ: ( 3480/2561 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 12 ธันวาคม พ.ศ.2561  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด


 นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

มีวุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก กรือใบรับรอง หรือเกียรติบัตรจากสมาคมแพทย์โรคหัวใจและทรวงอก (ตามประกาศ 2589/62 ที่แนบนี้)

รหัส: 622505599   อ้างอิงประกาศ: ( 2589/2562 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 01 ตุลาคม พ.ศ.2562  ปิดรับสมัคร: 31 ตุลาคม พ.ศ.2562


 นักฟิสิกส์การแพทย์

มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์

รหัส: 622505609   อ้างอิงประกาศ: ( 2678/2562 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 10 ตุลาคม พ.ศ.2562  ปิดรับสมัคร: 01 พฤศจิกายน พ.ศ.2562


 แพทย์

มีวุฒืบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาออร์โธปิดิกส์

รหัส: 622005631   อ้างอิงประกาศ: ( 2714/2562 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 16 ตุลาคม พ.ศ.2562  ปิดรับสมัคร: 25 ตุลาคม พ.ศ.2562

คณะวิทยาศาสตร์

 นักวิเทศสัมพันธ์

มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไมต่ำกว่านี้ สาขาทางภาษาอังกฤษ อักษรศาสตร์ ศิลปศาตร์ การศึกษาหรือสาขาอื่นที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

รหัส: 622005619   อ้างอิงประกาศ: ( 2694/2562 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 11 ตุลาคม พ.ศ.2562  ปิดรับสมัคร: 31 ตุลาคม พ.ศ.2562

คณะศิลปกรรมศาสตร์

 พนักงานขับรถยนต์

มีวุฒิชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 3) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

รหัส: 624105611   อ้างอิงประกาศ: ( 2676/2562 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 10 ตุลาคม พ.ศ.2562  ปิดรับสมัคร: 31 ตุลาคม พ.ศ.2562

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 นักวิชาการศึกษา

มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา

รหัส: 622005630   อ้างอิงประกาศ: ( 2716/2562 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 16 ตุลาคม พ.ศ.2562  ปิดรับสมัคร: 05 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

คณะสัตวแพทยศาสตร์

 นักรังสีการแพทย์

1. มีวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ทางรังสีเทคนิค 2. มีใบอณุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขารังสีเทคนิค

รหัส: 622005614   อ้างอิงประกาศ: ( 2673/2562 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 10 ตุลาคม พ.ศ.2562  ปิดรับสมัคร: 25 ตุลาคม พ.ศ.2562


 คนงาน

มีวุฒิชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 3) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

รหัส: 624105613   อ้างอิงประกาศ: ( 2674/2562 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 10 ตุลาคม พ.ศ.2562  ปิดรับสมัคร: 25 ตุลาคม พ.ศ.2562

ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต สำนักงานอธิการบดี

 นักวิทยาศาสตร์

มีวุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต ทุกสาขา

รหัส: 624105622   อ้างอิงประกาศ: ( 2697/2562 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 11 ตุลาคม พ.ศ.2562  ปิดรับสมัคร: 04 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

สำนักบริการวิชาการ

 นักวิชาการศึกษา

มีวุฒิปิญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา

รหัส: 622505620   อ้างอิงประกาศ: ( 2695/2562 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 11 ตุลาคม พ.ศ.2562  ปิดรับสมัคร: 31 ตุลาคม พ.ศ.2562

 
   All site contents copyright (c) 2008 Personnel division , Office of president ,Khon Kaen University.