กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม

 วิศวกร

มีวุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

รหัส: 622005387   อ้างอิงประกาศ: ( 1208/2562 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 10 พฤษภาคม พ.ศ.2562  ปิดรับสมัคร: 31 พฤษภาคม พ.ศ.2562

คณะทันตแพทยศาสตร์

 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบริหารธุรกิจ การเงิน วิทยาศาสตร์

รหัส: 624105374   อ้างอิงประกาศ: ( 1147/2562 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 07 พฤษภาคม พ.ศ.2562  ปิดรับสมัคร: 27 พฤษภาคม พ.ศ.2562

คณะแพทยศาตร์

 แพทย์ประจำบ้าน

1. มีคุณวุฒิแพทยศาสตรบัณฑิต 2. มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม

รหัส: 624105403   อ้างอิงประกาศ: ( 1312/2562 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 23 พฤษภาคม พ.ศ.2562  ปิดรับสมัคร: 06 มิถุนายน พ.ศ.2562

คณะแพทยศาสตร์

 แพทย์ประจำบ้าน

1. มีคุณวุฒิแพทยศาสตรบัณฑิต 2. มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม

รหัส: 624105402   อ้างอิงประกาศ: ( 1313/2562 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 23 พฤษภาคม พ.ศ.2562  ปิดรับสมัคร: 06 มิถุนายน พ.ศ.2562


 พยาบาล

1. มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางการพยาบาล

รหัส: 622005378   อ้างอิงประกาศ: ( 1188/2562 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 08 พฤษภาคม พ.ศ.2562  ปิดรับสมัคร: 31 พฤษภาคม พ.ศ.2562


 เภสัชกร

1. มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางเภสัชศาสตรบัณฑิต 2. มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม

รหัส: 622505292   อ้างอิงประกาศ: ( 640/2562 ) , ( 1358/2562 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 05 มีนาคม พ.ศ.2562  ปิดรับสมัคร: 30 พฤษภาคม พ.ศ.2562


 แพทย์

1. มีวุฒิแพทยศาสตรบัณฑิต 2. มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม

รหัส: 624105395   อ้างอิงประกาศ: ( 1264/2562 ) , ( 1360/2562 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 16 พฤษภาคม พ.ศ.2562  ปิดรับสมัคร: 12 มิถุนายน พ.ศ.2562


 พนักงานห้องผ่าตัด

1. มีวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม .6) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ื 2. อายุไม่เกิน 35 ปี (เพื่อความเหมาะสมกับลักษณะงาน)

รหัส: 624105383   อ้างอิงประกาศ: ( 1218/2562 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 10 พฤษภาคม พ.ศ.2562  ปิดรับสมัคร: 31 พฤษภาคม พ.ศ.2562


 พนักงานทำความสะอาด

มีวุฒิชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.6 ) หรือเทียบได้ไม่่ต่ำกว่านี้

รหัส: 624105388   อ้างอิงประกาศ: ( 1226/2562 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 14 พฤษภาคม พ.ศ.2562  ปิดรับสมัคร: 05 มิถุนายน พ.ศ.2562


 คนครัว

มีวุฒิชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม .3) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

รหัส: 624105382   อ้างอิงประกาศ: ( 1219/2562 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 10 พฤษภาคม พ.ศ.2562  ปิดรับสมัคร: 31 พฤษภาคม พ.ศ.2562


 ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด

มีวุฒิชั้นมัธยมศึกษาตอนปฃาย (ม .6) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

รหัส: 622505384   อ้างอิงประกาศ: ( 1217/2562 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 10 พฤษภาคม พ.ศ.2562  ปิดรับสมัคร: 31 พฤษภาคม พ.ศ.2562


 พนักงานการแพทย์

มีวุฒิชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

รหัส: 624105389   อ้างอิงประกาศ: ( 1225/2562 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 14 พฤษภาคม พ.ศ.2562  ปิดรับสมัคร: 05 มิถุนายน พ.ศ.2562


 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา

รหัส: 624105381   อ้างอิงประกาศ: ( 1220/2562 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 10 พฤษภาคม พ.ศ.2562  ปิดรับสมัคร: 31 พฤษภาคม พ.ศ.2562


 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

รหัส: 624105390   อ้างอิงประกาศ: ( 1224/2562 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 14 พฤษภาคม พ.ศ.2562  ปิดรับสมัคร: 05 มิถุนายน พ.ศ.2562


 พนักงานประชาสัมพันธ์

มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา

รหัส: 624105400   อ้างอิงประกาศ: ( 1315/2562 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 23 พฤษภาคม พ.ศ.2562  ปิดรับสมัคร: 13 มิถุนายน พ.ศ.2562


 พยาบาล

มีวุฒิปริญญาตรี ทางการพยาบาล และได้รับใบอนุญาตประกอบวิช่ชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จากสภาการพยาบาล

รหัส: 622505396   อ้างอิงประกาศ: ( 1265/2562 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 21 พฤษภาคม พ.ศ.2562  ปิดรับสมัคร: 10 มิถุนายน พ.ศ.2562


 พยาบาล

มีวุฒิปริญญาตรี ทางการพยาบาล และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จากสภาการพยาบาล

รหัส: 622005397   อ้างอิงประกาศ: ( 1266/2562 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 21 พฤษภาคม พ.ศ.2562  ปิดรับสมัคร: 10 มิถุนายน พ.ศ.2562


 เภสัชกร

มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางเภสัชศาสตรบัณฑิต 2. มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม

รหัส: 622005298   อ้างอิงประกาศ: ( 703/2562 ) , ( 1359/2562 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 08 มีนาคม พ.ศ.2562  ปิดรับสมัคร: 30 พฤษภาคม พ.ศ.2562


 นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก หรือใบรับรอง หรือเกียรติบัตรจากสมาคมแพทย์โรคหัวใจและทรวงอก

รหัส: 614100290   อ้างอิงประกาศ: ( 3480/2561 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 12 ธันวาคม พ.ศ.2561  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด


 เจ้าหน้าที่วิจัย

มีวุฒิปริญญาโท ทางการบริหาร และมีวุฒิพื้นฐานปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์

รหัส: 624105386   อ้างอิงประกาศ: ( 1209/2562 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 10 พฤษภาคม พ.ศ.2562  ปิดรับสมัคร: 31 พฤษภาคม พ.ศ.2562


 พนักงานการแพทย์

มีวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม .6) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

รหัส: 622005398   อ้างอิงประกาศ: ( 1267/2562 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 21 พฤษภาคม พ.ศ.2562  ปิดรับสมัคร: 10 มิถุนายน พ.ศ.2562

คณะเภสัชศาสตร์

 เภสัชกร

1. มีวุฒิปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต 2. มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

รหัส: 622505373   อ้างอิงประกาศ: ( 1154/2562 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 07 พฤษภาคม พ.ศ.2562  ปิดรับสมัคร: 06 มิถุนายน พ.ศ.2562


 เภสัชกร

1. มีวุฒิปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต 2. มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

รหัส: 622005376   อ้างอิงประกาศ: ( 1194/2562 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 08 พฤษภาคม พ.ศ.2562  ปิดรับสมัคร: 07 มิถุนายน พ.ศ.2562


 เภสัชกร

1. มีวุฒิปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต 2. มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

รหัส: 622005375   อ้างอิงประกาศ: ( 1195/2562 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 08 พฤษภาคม พ.ศ.2562  ปิดรับสมัคร: 07 มิถุนายน พ.ศ.2562

คณะศึกษาศาสตร์

 ยาม

1. มีวุฒิการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.6) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 2. เพศชาย อายุไม่น้อยกว่า 55 ปีบริบูรณ์

รหัส: 624105399   อ้างอิงประกาศ: ( 1316/2562 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 23 พฤษภาคม พ.ศ.2562  ปิดรับสมัคร: 13 มิถุนายน พ.ศ.2562

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา

รหัส: 624105380   อ้างอิงประกาศ: ( 1189/2562 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 08 พฤษภาคม พ.ศ.2562  ปิดรับสมัคร: 31 พฤษภาคม พ.ศ.2562


 นักวิชาการศึกษา

มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา

รหัส: 624105379   อ้างอิงประกาศ: ( 1193/2562 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 08 พฤษภาคม พ.ศ.2562  ปิดรับสมัคร: 31 พฤษภาคม พ.ศ.2562

 
   All site contents copyright (c) 2008 Personnel division , Office of president ,Khon Kaen University.