คณะพยาบาลศาสตร์

 นักการภารโรง

1. มีวุฒิชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ป .6) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 2. เพศหญิง

รหัส: 624105469   อ้างอิงประกาศ: ( 1795/2562 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 05 กรกฎาคม พ.ศ.2562  ปิดรับสมัคร: 30 กรกฎาคม พ.ศ.2562


 คนงาน

1. มีวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม .3) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 2. เพศหญิง

รหัส: 624105468   อ้างอิงประกาศ: ( 1794/2562 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 05 กรกฎาคม พ.ศ.2562  ปิดรับสมัคร: 30 กรกฎาคม พ.ศ.2562


 พนักงานธุรการ

มีวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบริหารธุรกิจ พณิชยการ บัญชี การตลาด การจัดการ เลขานุการ คอมพิวเตอร์

รหัส: 624105461   อ้างอิงประกาศ: ( 1747/2562 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 02 กรกฎาคม พ.ศ.2562  ปิดรับสมัคร: 24 กรกฎาคม พ.ศ.2562

คณะแพทยศาสตร์

 นักรังสีการแพทย์

1. มีวฒิปริญญาตรี ทางรังสีเทคนิค 2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

รหัส: 622505457   อ้างอิงประกาศ: ( 1752/2562 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 02 กรกฎาคม พ.ศ.2562  ปิดรับสมัคร: 24 กรกฎาคม พ.ศ.2562


 พนักงานประจำห้อง

1. มีวุฒิชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม .6) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 2. เพศชาย

รหัส: 624105479   อ้างอิงประกาศ: ( 1872/2562 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 12 กรกฎาคม พ.ศ.2562  ปิดรับสมัคร: 06 สิงหาคม พ.ศ.2562


 นักเทคนิคการแพทย์

1. มีวุฒิปริญญาตรี ทางการพยาบาล 2. มีใบประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จากสภาการพยาบาล

รหัส: 622505473   อ้างอิงประกาศ: ( 1824/2562 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 10 กรกฎาคม พ.ศ.2562  ปิดรับสมัคร: 02 สิงหาคม พ.ศ.2562


 พยาบาล

1. มีวุฒิปริญญาตรี ทางการพยาบาล 2. มีใบประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จากสภาการพยาบาล

รหัส: 622505476   อ้างอิงประกาศ: ( 1823/2562 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 10 กรกฎาคม พ.ศ.2562  ปิดรับสมัคร: 02 สิงหาคม พ.ศ.2562


 นักรังสีการแพทย์

1. มีวุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค 2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค

รหัส: 622505483   อ้างอิงประกาศ: ( 1868/2562 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 12 กรกฎาคม พ.ศ.2562  ปิดรับสมัคร: 05 สิงหาคม พ.ศ.2562


 นักเทคนิคการแพทย์

1. มีวุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ 2. มีใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

รหัส: 622505474   อ้างอิงประกาศ: ( 1822/2562 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 10 กรกฎาคม พ.ศ.2562  ปิดรับสมัคร: 02 สิงหาคม พ.ศ.2562


 นักรังสีการแพทย์

1. มีวุมิปริญญาตรี ทางรังสีเทคนิค 2. มีใบประกอบวิชาชีพ

รหัส: 622505456   อ้างอิงประกาศ: ( 1751/2562 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 02 กรกฎาคม พ.ศ.2562  ปิดรับสมัคร: 24 กรกฎาคม พ.ศ.2562


 แพทย์ประจำบ้าน

มีคุณวุฒิแพทยศาสตรบัณฑิต หรือ มีวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจิตเวชศาสตร์ 2. มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม

รหัส: 624105485   อ้างอิงประกาศ: ( 1866/2562 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 12 กรกฎาคม พ.ศ.2562  ปิดรับสมัคร: 24 กรกฎาคม พ.ศ.2562


 นักวิชาการสาธารณสุข

มีวุฒปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางสาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ (ตามประกาศ ฉบับที่ 1869/62) ที่แนบนี้

รหัส: 622505482   อ้างอิงประกาศ: ( 1869/2562 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 12 กรกฎาคม พ.ศ.2562  ปิดรับสมัคร: 06 สิงหาคม พ.ศ.2562


 พนักงานซักฟอก

มีวุฒิชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 3) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

รหัส: 624105472   อ้างอิงประกาศ: ( 1825/2562 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 10 กรกฎาคม พ.ศ.2562  ปิดรับสมัคร: 02 สิงหาคม พ.ศ.2562


 พนักงานประจำห้อง

มีวุฒิชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

รหัส: 624105471   อ้างอิงประกาศ: ( 1826/2562 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 10 กรกฎาคม พ.ศ.2562  ปิดรับสมัคร: 02 สิงหาคม พ.ศ.2562


 พนักงานการแพทย์

มีวุฒิชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

รหัส: 624105478   อ้างอิงประกาศ: ( 1873/2562 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 12 กรกฎาคม พ.ศ.2562  ปิดรับสมัคร: 06 สิงหาคม พ.ศ.2562


 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

มีวุฒิชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

รหัส: 624105480   อ้างอิงประกาศ: ( 1871/2562 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 12 กรกฎาคม พ.ศ.2562  ปิดรับสมัคร: 06 สิงหาคม พ.ศ.2562


 แพทย์

มีวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ 2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม

รหัส: 622005475   อ้างอิงประกาศ: ( 1821/2562 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 10 กรกฎาคม พ.ศ.2562  ปิดรับสมัคร: 22 กรกฎาคม พ.ศ.2562


 ผู้ช่วยพยาบาล

มีวุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

รหัส: 622505477   อ้างอิงประกาศ: ( 1874/2562 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 12 กรกฎาคม พ.ศ.2562  ปิดรับสมัคร: 06 สิงหาคม พ.ศ.2562


 นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก หรือใบรับรอง หรือเกียรติบัตรจากสมาคมแพทย์โรคหัวใจและทรวงอก

รหัส: 614100290   อ้างอิงประกาศ: ( 3480/2561 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 12 ธันวาคม พ.ศ.2561  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด


 นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

มีวุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก หรือใบรับรองหรือเกียรติบัตรจากสมาคมแพทย์โรคหัวใจและทรวงอกด้านนักปฏิบัติการควบคุม เครื่องปอดหัวใจเทียม

รหัส: 622505481   อ้างอิงประกาศ: ( 1870/2562 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 12 กรกฎาคม พ.ศ.2562  ปิดรับสมัคร: 06 สิงหาคม พ.ศ.2562

คณะแพทยศาสตร์์

 นักฟิสิกส์การแพทย์

มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์

รหัส: 622505458   อ้างอิงประกาศ: ( 1750/2562 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 02 กรกฎาคม พ.ศ.2562  ปิดรับสมัคร: 24 กรกฎาคม พ.ศ.2562

คณะเภสัชศาสตร์

 เภสัชกร

มีวุฒิปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี) เน้นด้านบริบาลเภสัชกรรม

รหัส: 622005459   อ้างอิงประกาศ: ( 1749/2562 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 02 กรกฎาคม พ.ศ.2562  ปิดรับสมัคร: 31 กรกฎาคม พ.ศ.2562

คณะวิทยาศาสตร์

 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบริหารธุรกิจ พณิชยการ บัญชี การตลาด การจัดการ เลขานุการ คอมพิวเตอร์

รหัส: 624105484   อ้างอิงประกาศ: ( 1867/2562 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 12 กรกฎาคม พ.ศ.2562  ปิดรับสมัคร: 31 กรกฎาคม พ.ศ.2562

คณะสัตวแพทยศาสตร์

 พนักงานขับรถยนต์

1. มีวุฒิชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 2. มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล

รหัส: 624105462   อ้างอิงประกาศ: ( 1746/2562 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 02 กรกฎาคม พ.ศ.2562  ปิดรับสมัคร: 19 กรกฎาคม พ.ศ.2562

ศูนย์วัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี

 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา

รหัส: 624105470   อ้างอิงประกาศ: ( 1827/2562 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 10 กรกฎาคม พ.ศ.2562  ปิดรับสมัคร: 02 สิงหาคม พ.ศ.2562

 
   All site contents copyright (c) 2008 Personnel division , Office of president ,Khon Kaen University.