ค้นหาหนังสือราชการ
  เลขที่หนังสือ     ใส่คำค้น     

            ค้นพบ 80 รายการ (หน้า 1 / 4)
ประเภทเลขที่หนังสือเรื่อง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง1 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงาน สอนและวิจัยโดยเฉพาะ
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง2 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงาน ช่างพิมพ์
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง3 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงาน ช่างภาพ
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง4 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงาน ช่างศิลป์
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง5 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงาน ช่างอิเล็กทรอนิกส์
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง6 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงาน ช่างเขียนแบบ
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง7 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงาน ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง8 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงาน ช่างเครื่องยนต์
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง9 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงาน ช่างเทคนิค
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง10 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงาน ช่างไฟฟ้า
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง11 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงาน ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง13 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงาน ผู้ปฏิบัติงานประมง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง14 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงาน ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาตร์
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง15 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงาน ผู้ปฏิบัติงานสัตบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง16 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงาน ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง17 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงาน ผู้ปฏิบัติงานชีวภาพบำบัด
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง18 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงาน ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง19 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงาน ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง20 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงาน ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง21 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงาน ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล

     

© 2008. กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น