ค้นหาหนังสือราชการ
  เลขที่หนังสือ     ใส่คำค้น     

            ค้นพบ 206 รายการ (หน้า 1 / 11)
ประเภทเลขที่หนังสือเรื่อง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งใหม่ (กพอ)021 คำอธิบาย "รหัส" ในบัญชีแสดงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งแยกตามประเภท สายงานและระดับตำแหน่ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งใหม่ (กพอ)012 บัญชีแสดงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2553
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งใหม่ (กพอ)123 บัญชีแสดงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2553 (จำแนกตามกลุ่มอาชีพ)
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งใหม่ (กพอ)01 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ผู้บริหาร
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งใหม่ (กพอ)12 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งใหม่ (กพอ)13 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งใหม่ (กพอ)13 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง วิชาการ สายงานสอนและวิจัย
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งใหม่ (กพอ)14 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ศาสตราจารย์
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งใหม่ (กพอ)15 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งใหม่ (กพอ)16 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งใหม่ (กพอ)18 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งใหม่ (กพอ)18 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งใหม่ (กพอ)19 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เชี่ยวชาญ
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งใหม่ (กพอ)20 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เชี่ยวชาญพิเศษ
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งใหม่ (กพอ)21 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฎิบัติการ
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งใหม่ (กพอ)21 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งใหม่ (กพอ)22 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักกายภาพบำบัด ชำนาญการ
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งใหม่ (กพอ)22 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักกายภาพบำบัด ชำนาญการพิเศษ
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งใหม่ (กพอ)23 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักกายภาพบำบัด เชี่ยวชาญ
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งใหม่ (กพอ)25 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักกายภาพบำบัด เชี่ยวชาญพิเศษ

     

© 2008. กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น